Український націоналізм 4 страница

Ці ідеалістичні елементи в ідеології україн­ського націоналізму і в його підході до питан­ня національної революції відрізняють укра­їнський націоналізм від традиційних політич­них партій і політичних рухів. Останні бачать визвольну революцію як масовий рух за здо­буття чисто політичних цілей. Націоналізм бачить її як ідейний зрив, свого роду хресто-носний похід лицарів за здійснення вищої ідеї привернення гідности людини через визволен­ня її з духового й політичного рабства, вклю­чаючи в це й духове рабство власної істоти людини, її прив'язання до дрібних життєвих справ, за якими вона затрачує образ її вищо­го людського покликання розвивати її духові Український націоналізм 4 страница прикмети на службі людству в широкому розу­мінні і її вужчій національній спільноті. Тому коли традиційні політичні партії чекають від їхніх членів тільки лояльности їхнім політич­ним програмам, націоналізм вимагає від бор­ців націоналістичної революції прикмет лицарськости — глибокої свідомости власної гідности, поставлення духових вартостей вище матеріяльних дібр і вигод, глибокої відданости ідеї вільної людини у вільній національній спіль­ноті, і готовости чинно змагатися за здійснен­ня цієї ідеї навіть коштом пожертви особистих вигод, які є тільки проминаючим сучасним, за­для вічного й невмирущого ідеалу людської свободи й гідности, які можуть бути забезпече­ні тільки у вільній національній державі.

Таке Український націоналізм 4 страница самовідречення людини не є заперечен­ням її права на особисті потреби й інтереси. Навпаки, воно ґарантує передумови повного за­безпечення таких інтересів, бо ж єдиним га­рантом права людини на її особисту свобо­ду є сильна і вільна нація.

Ані міщанська філософія, що зводить суть людського існування до забезпечення індиві­дуальних потреб коштом суспільства, ані теж тоталітарна філософія, яка перетворює люд­ське суспільство в сірий комашник й у збірноту виплеканих в державних інкубаторах людських машин-автоматів, яку так влучно змалював Гакслі в його «Прекрасному новому світі», не створили б людського поступу. Ство­рити його може тільки людина лицарських прикмет і саме Український націоналізм 4 страница на таких людях основує український націоналізм свою концепцію націона­льного визволення і державного будівництва. Політичні ж програми того, як розв'язати ок­ремі суспільні проблеми відходять на друго­рядний плян, уступають місце головній програ­мі національної революції — вільної нації віль­них і достойних своєю людською гідністю лю­дей.

Політична програма ОУН

Кожна ідея для її здійснення мусить опер­тися на організованих кадрах її визнавців і носіїв. Таким організованим носієм українсько­го націоналізму є Організація Українських Націоналістів, яка є водночас і бойовою ре­волюційно-підпільною формацією і політичним рухом, з власною політичною програмою орга­нізації суспільно-політичного життя у вільній українській Український націоналізм 4 страница державі. Не збираємося тут роз­глядати докладніше цієї програми хоч би то­му, що кожна політична програма основується на фактах життя даної доби і даних умов. Якщо ж ці обставини зміняються, програма мусить бути примінена до нових реальностей життя, не відходячи від основних філософіч­них принципів Руху. Для кращого зрозуміння Українського Націоналістичного Руху, треба зупинитися над підставовими засадами програ­ми ОУН, які основуються на принципах укра­їнської націоналістичної філософії.Наріжним каменем політичної програми ук­раїнського націоналістичного руху є визнання в упорядкуванні державного життя принципу національної солідарности та народовладности,системи, в якій, як стверджує Програма ОУН з 1964 р., «джерелом влади Український націоналізм 4 страница має бути нарід у солідарній співпраці і співвідповідальності всіх його суспільних і політичних груп». Вільне суспільство може існувати тільки при умові забезпечення індивідуальної свободи його чле­нів і можливости повного вияву їхньої вільної ініціятиви. Визвольна боротьба українського народу не сміє закінчитися тільки заміною чу­жої диктатури новою, хоч би навіть і україн­ського походження диктатурою, бо диктатура, як уже було сказано раніше, суперечить ідеї національного росту й розвитку.

Тому Організація Українських Націоналіс­тів, вважаючи партійну боротьбу й розпороше­ність за шкідливу в періоді визвольної бо­ротьби коли потрібна суцільна мобілізація всіх національних сил, вважає існування здо­рової політичної опозиції Український націоналізм 4 страница за доцільне й корис­не в добі державности, бо це створить ґарантію проти перманентної диктатури однієї по­літичної групи і, при умові творчої конкурен­ції, вможливить вдосконалювання державної й суспільної системи.

Свобода людини не означає свободи робити те, що їй тільки сподобається на шкоду інших членів спільноти. Людина має права, які їй держава Гарантує, але водночас вона має й обо­в'язки вести так її життя, щоб не обмежува­ти прав інших людей і їхньої свободи. Тому в здоровому суспільстві людина мусить прий­няти певні обмеження її індивідуальних прав, зректися частини її свободи. Право на необ Український націоналізм 4 страница­межену власність хати не означає права під­палити ту хату, якщо вогонь може спалити хати сусідів. Тому задля збереження своєї власної свободи людина мусить підпорядкову­вати її власні інтереси інтересам суспільства і солідарно співпрацювати з іншими членами спільноти для нації як вищої суспільної вар-тости. «Успіх національного визволення, — пи­сав Ю. Васиян, — тим певніший, чим соціяльна спаяність народу тривкіша і то так, щоб висловом її було одне неподільне почуття чин­ної любови до Батьківщини».

На думку М. Сціборського, «справжня сила політичного устрою і тих ідей, що в ньому заложені, найкраще унагляднюється в умо­вах відповідної свободи, де, при збереженні авторитету влади Український націоналізм 4 страница й її провідної зверхности, забезпечені суспільству необхідні сфери кри­тичного думання, чинної співучасти у держав­ному житті й самовиявлення. У цьому й по­лягає справжня, глибока ідея правової дер­жави, що, дисциплінуючи громадянина й під­порядковуючи його загальним цілям, водночас не позбавляє його права лишатися індивіду­альністю».

Взявши за основу суспільно-політичного ус­трою принцип свободи людини, питання кон­кретних форм цього устрою мусить бути вирі­шене відповідно до національних властивостей і обставин національного життя. Перещеплю­вання живцем чужих систем на національний ґрунт рідко коли дає бажані наслідки. Англій­ська демократична система не відповідає, на­приклад, ЗДА, і навпаки Український націоналізм 4 страница намагання побудувати системи, наприклад, молодих країн Азії й Африки на докладному копіюванні американ­ської демократії не тільки не вдається, а на­віть спричиняє шкоду тим країнам так під по­літичним як і під господарським оглядом.

Причини цього дуже ясні, коли ми усвідо­мимо собі, що кожна політична форма демо­кратії є вислідом вікової еволюції й експери­ментування і основується на зумовленій тра­дицією політичній свідомості людей. Так само і господарські умови життя інші в кожній кра­їні і з іншими вимогами господарського росту. Для прикладу вистачить взяти хоч би різни­цю ставлення до питання картелів в ЗДА, де вони Український націоналізм 4 страница вже більше 70 років заборонені законом, і в західньо-овропейських країнах, де вони не тільки не заборонені, але навпаки в минуло­му часто були спомагані урядом. Тому й укра­їнський націоналізм будує свою концепцію форм політичного й господарського устрою на­ції на узглядненні своєрідних властивостей України та на бажанні так побудувати той ус­трій, щоб він якнайкраще відповідав голов­ній меті національного життя — створити умо­ви якнайширшого розгорнення індивідуальних людських здібностей для політичного, духово­го й господарського росту нації. Один з виз­начних теоретиків українського націоналізму, О. Бойдуник, називає цю систему національ­ним солідаризмом.

О. Бойдуник стверджує вихідні заложення системи Український націоналізм 4 страница національного солідаризму так:

«Виходячи з ідеологічних засад (українсько­го націоналізму), а зокрема органічности на­ціональної спільноти, для українського націоналізму... одиниця і національна спільнота є взаємно від себе залежні. Ріст, розвиток і до­бробут одиниці... є рівночасно ростом, розвит­ком і добробутом цілої національної спільноти ...і навпаки: ріст, розвиток і добробут націо­нальної спільноти і її форми — держави забез­печує й дає можливість росту, розвитку і до­бробуту одиниці. При тому, так як мусить бу­ти збережена свобода національної спільноти і суверенність її форми держави, так само му­сить бути збережена гідність одиниці-людини в тій спільноті і державі.

«Дальше Український націоналізм 4 страница — виходимо з факту, що націо­нальна спільнота при духово-культурній одності в практичній дії є зрізничкована на різ­ні стани, професії і кляси. Виходячи з зало­ження органічности національної спільноти та взаємозалежности тієї спільноти і одиниці, ста­ни, професії і кляси... повинні тісно із собою співпрацювати та солідарно нести співвідпові-дальність за висліди тієї співпраці і розподіл здобутків праці... Соціяльно-економічне питан­ня є питанням цілої національної спільноти, а не лише одиниці, чи гурту одиниць... Соціяльна політика мусить мати на увазі задовільну розв'язку соціяльних питань для всіх станів, професій і кляс, щоб вдержати між ними гар­монію, а в Український націоналізм 4 страница парі з тим також рівновагу і гар­монію в цілій національній спільноті і її фор­мі — державі. Тим самим вимогам мусить від­повідати й господарська політика». Тому теж, пише Бойдуник, «солідаристична система, в соціяльно-економічному питанні, приймаючи приватну власність, як основу господарства, не допускає до надуживання цієї приватної власности для експлуатації праці». У політичній системі держави, національний солідаризм вважає за потрібне приняти до вирішування питань державної політики не тільки політич­ні партії, але й станові й професійні групи, поскільки питання державної політики заторкують станові й професійні інтереси.

Одним з критичних питань націоналізму є питання національних меншостей Український націоналізм 4 страница і їхніх прав у національній державі. Тому що, у минулому, різні націоналістичного характеру рухи, ста­нувши на припицах національної виключности, виключали можливість існування націо­нальних меншостей у національній державі і намагалися радикальними методами «розв'язу­вати» питання тих меншостей, саме слово на­ціоналізм викликає асоціацію з національним шовінізмом і нетолеранцією до іншо-національних груп. Якщо ж ідеться про український на­ціоналізм в його широкому розумінні, то воро­жа українській справі пропаганда зуміла ство­рити в уяві світу міф про крайній український шовінізм і жорстокість до національних мен­шостей в України.

При розгляді цього питання треба виходити з історичного факту, що Український націоналізм 4 страница національні меншості в Україні здебільша репрезентували собою по­неволюючу націю і в силу того були проти на­ціонально-визвольних прагнень українського народу, або часто йдучи за міркуваннями своїх вужчих інтересів і за старим принципом «слу­жи тому хто має владу» , посередньо допомагали поневолюючій на­ції у її політиці проти поневоленої української нації. З уваги на це, треба дивуватися факто­ві того, наскільки рідким явищем були стихій­ні виступи українських народніх мас проти тих меншостей. І навпаки, великим виявом природної толеранції треба розглядати факт, що у вільній українській державі, створеній пі­сля російської революції в 1917 р., національ­ним меншостям Український націоналізм 4 страница було заґарантоване представ­ництво в парляменті і в уряді і навіть гроші української держави мали написи в мовах тих меншостей поруч державної української мови.

Як ставиться до цього питання організова­ний Український Націоналістичний Рух? Про­грама Організації Українських Націоналістів дає таку відповідь на це питання: «Законо­давство української держави забезпечить од­накові права всіх громадян. Закон і влада сто­ятимуть на сторожі свободи особи, товариств, організацій, зібрань, сумління, думки і слова. Окремим законом буде забезпечено етнічним і релігійним групам право плекати їх культу­ру і віровизнання».

Це ставлення до національних меншостей з наданням їм рівних громадянських прав і з за Український націоналізм 4 страницаґарантованням їм свободи їхнього культур­ного розвитку основується на основних ідеоло­гічних принципах українського націоналізму, про які вже була мова вище. Національна спільнота є в першу чергу духова, а не кров­на спільнота і тому про те, чи людина є ук­раїнцем, чи ні, рішає не її історичне кровне походження, а її почування, її духова зв'язаність з українською нацією. Намагання ж зберегти «чистоту нації» через виключення з неї, фізичне чи духове, як це робили деякі ін­ші скрайні націоналістичні рухи, людей ін­шого етнічного походження, не тільки незгід­не з пошаною до гідности людини, але навіть Український націоналізм 4 страница суперечить простій політичній логіці, бож во­но збіднює націю, позбавляючи її того духово­го вкладу, який ті особи іншого походження могли б їй дати. Можна собі уявити, напри­клад, якою була б сьогоднішня Америка, коли б її перші поселенці з Англії вперто були б ке­рувалися засодою «чистоти англо-саксонської раси». Зрештою прикладів того, як люди ін­шого походження збагачували духово панівні нації, маємо чимало в історії інших народів, включно з українським народом.

Крім цього, чисто «утилітарного», принципу, йдеться ще й про далеко важніший етично-моральний і політичний принцип, а саме прин­цип визнання свободи й гідности людини. Існу­вання в Український націоналізм 4 страница межах однієї держави громадян двох категорій є порушенням цього принципу, а ко­жне таке порушення має тенденцію вести до дальших порушень. Диктатура над однією групою громадян і арґумент збереження тієї диктатури наче б то в ім'я добра панівної гру­пи часто стають вихідним пунктом для накинення диктатури цілій спільноті. Стверджен­ня, що пануюча нація, намагаючись поневоли­ти інші нації, вкінці сама тратить свою гро­мадянську свободу, не є теоретичною гіпоте­зою, а має багато історичних доказів. Безпереч­но, ідеалом кожної держави є досягти духову національну монолітність через асиміляцію етнічних меншин і до цього змагають навіть найбільш Український націоналізм 4 страница демократичні держави, включно з ЗДА, Францією, чи Англією. І український на­ціоналізм прагне до такого самого ідеалу в майбутній українській державі, але уявляє со­бі його реалізацію не шляхом насильства і об­меження свободи, а через еволюційну осмозу культурно-духових вартостей української на­ціональної культури й культур етнічних мен­шостей. Таке духове об'єднання можливе тіль­ки тоді, коли кожен громадянин держави від­чує гордість за неї і свідомість спільноти її ін­тересів з власними інтересами.

V. ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ ПЕРЕД II СВІТОВОЮ ВІЙНОЮ

Як було вже сказано вище, організаційне оформлення українського націоналістичного руху почалося ще в початках 1920-их років Український націоналізм 4 страница між комбатантами української армії й між мо­лоддю. Створення Організації Українських На­ціоналістів було тільки завершенням цього ор­ганізаційного оформлення і початок більш систематичної діяльности в трьох напрямках: революційно-підпільному на окупованих укра­їнських землях, ідеологічно-виховному так се­ред української суспільности на українських землях як і серед української еміграції за кор­донами України, і політичної пропаґанди та репрезентації української визвольної справи перед закордонним світом, зокрема, перед дру­гою світовою війною, на форумі Ліґи Націй.

Будучи нелегальною організацією на окупо­ваних українських землях, ОУН вела свою підпільно-революційну й політичну діяльність через систему підпільних організаційних клі Український націоналізм 4 страница­тин, що діяли на засаді законспірованих неве­личких груп, здебільша з трьох осіб, які не знали одна одну і члени яких знали тільки свого безпосереднього провідника. Провідники

найнижчих клітин-ланок були поєднані в ок­ремі ланки, які були зв'язані з вищим органі­заційним керівництвом через своїх ланкових провідників. Дуже часто члени ланок знали інших членів тільки по прибраному організа­ційному псевдонімові. Перед прийняттям до Організації, члени були дуже суворо перевірювані так щодо їхньої ідейности як і щодо їхньої духової відпорности в небезпеці. Всту­паючи ж в Організацію, вони мусіли складати присягу на абсолютну відданість справі виз­волення українського народу Український націоналізм 4 страница, Організації і її проводові, ідеям Українського Націоналістич­ного Руху, включно з готовістю віддати жит­тя за ці ідеї, та беззастережний послух нака­зам своїх організаційних провідників.

Така організаційна система була зумовлена обставинами діяльности й боротьби Організації і утруднювала окупаційній поліції розкрити повністю підпільну організаційну мережу, бо навіть викриття кількох ланок залишало інші ланки далі законспірованими й незаторкненими, коли арештовані члени, не знаючи інших членів, не могли дати ворожій поліції ніяких інформацій, а якщо і знали, то здебільша були настільки ідейні й віддані Організації, що на­віть і поліційні тортури не могли видобути з них нічого. А конспірація була Український націоналізм 4 страница важливим фак­тором збзреження, коли навіть у такій «демо­кратичній» Польщі перед війною тільки запі­дозрених у приналежності до ОУН засуджу­вали на 5 років ув'язнення, не згадуючи вже жорстоких поліційних тортур і побиття, — ча­сом і на смерть, — під час передсудових допи­тів.

Не дивлячись на окупаційний поліційний те­рор, — а може навіть завдяки йому, — західні українські землі, що перебували під польсь­ким, румунським і чеським пануванням, вкри­лися в 1930-их роках густою мережею підпіль­них націоналістичних ланок. Цей успіх треба з однієї сторони пояснювати ідейністю молоді, яка, може навіть і в дещо романтичному під­несенні, бачила в націоналізмі те, чого Український націоналізм 4 страница не мо­гли дати їй леґальні політичні партії, а саме нагоду активно боротися за національне виз­волення з під чужого поневолення. З другого ж, сприяла цьому й моральна підтримка ши­роких народніх мас, які відчули в ОУН і Про­воді Українських Націоналістів їхній націо­нальний провід, особливо після трагічної смерти голови Української Народньої Республіки, Симона Петлюри, який згинув від атентату в Парижі в 1926 році.

Поруч організаційної підпільної діяльности, ОУН розвинула широку політично-виховну ді­яльність за допомогою своїх організаційних видань, політичної пропаганди через україн­ську леґальну пресу, а на еміґрації через на­ціоналістичні суспільно Український націоналізм 4 страница-громадські організа­ції створені в різних країнах світу вже на по­чатку 1930-их років. Такі організації були створені у Франції, Німеччині, ЗДА, Канаді, Бразилії, Аргентині й Парагваї, тобто скрізь там, де існували більші українські поселення, їхнє завдання було організувати українських емігрантів для моральної, політичної й матеріяльної допомоги українській визвольній ак­ції, і вони це завдання дуже успішно викона­ли.

Рік створення ОУН був також початком ста­лінського терору в окупованій московськими большевиками Українській Радянській Респу­бліці. Цей терор виявився в масових розстрі­лах і засланні на смерть до концентраційних таборів всього свідомішого й активнішого на­ціонального елементу і у винищенні штучно Український націоналізм 4 страница організованим голодом кількох мільйонів ук­раїнських селян. Тому ОУН не вдалося ство­рити там до війни поважнішої організаційної мережі. А все ж впливи українського націона­лістичного руху й там сягали і знайшли своє відзеркалення в творах деяких письменників, як от наприклад творах колись активного ко­муніста Миколи Хвильового, Миколи Куліша й інших. Один з офіційних комуністичних кри­тиків, виступаючи в 1930 р. проти Хвильового, писав: «Коли читаєш публіцистичні твори М. Хвильового,... то часом забуваєш, що саме чи­таєш — Хвильового чи Д. Донцова. Можна ви­писати цілі сторінки із творів обох цих авто­рів, і різниці між ними не Український націоналізм 4 страница знайдеш. Думки Хвильового і Донцова про Европу, про росій­ську літературу, про людину з сильною во­лею і т. інш. — абсолютно тотожні (А. Ф. Гірчак, «На два фронта в Бобьбе с націонализмом»; Москва, 1930 р., ст. 54)». Що вплив націоналістичних ідей у Совєтській Ук­раїні був досить сильний на початках 1930 ро­ків, поки ще не була знищена масово україн­ська інтеліґенція, видно з тривожних висту­пів офіційної совєтської преси в той час про­ти ОУН, її проводу і проти всього українсько­го націоналістичного руху. Терор, який винищив весь український актив, спинив аж до 1939 року цей вплив.

Неменш широко була розгорнена й Український націоналізм 4 страница зовніш­ньо-політична акція ОУН. Одним з засобів цієї акції були пресові бюра ОУН, які існували в Лондоні, Женеві, Брюселі й Римі й інформа-ціями яких широко користувалася чужинець­ка преса а також і політичні чинники. З окре­мих широких політичних міжнародніх акцій ОУН в той час треба згадати акції перед Ліґою Націй в справі польської «пацифікації» Гали­чини в 1930 р., підчас якої польське військо те­роризувало мирне населення, і проти створе­ного Сталіном штучного голоду в Україні в 1933 р .

Коли врахувати політичний характер ОУН і той факт, що українська справа в 1930 роках ще не була повністю усвідомлена зовнішнім Український націоналізм 4 страница світом, то великим досягненням політичної ак­ції ОУН треба вважати те, що ОУН вдалося до­битися напів-офіційних зв'язків з урядами ба­гатьох держав в Европі й поза Европою. В деяких країнах представники Проводу Укра­їнських Націоналістів перебували майже на становищі акредитованих дипломатичних представників. Ці зв'язки допомогли пізніше під час війни, коли більшість Проводу Укра­їнських Націоналістів (ПУН) опинилися в ме­жах Німеччини і коли берлінські амбасади центральних країн стали єдиним засобом зв'язку Проводу з «зовнішнім світом» по той бік воєнного фронту.

Останні дні миру перед вибухом другої світо­вої війни відзначилися в Український націоналізм 4 страница діяльності ОУН дво­ма важливими подіями. Одна з них, це смерть полковника Є. Коновальця в травні 1938 року від бомби післаного Москвою аґента, який ви­ступав як зв'язковий від націоналістичної під­пільної організації в Совєтській Україні. Як творець і перший голова проводу ОУН, Коновалець був її уосібленням, а його великий ав­торитет тримав під контролем існуючі відосередні тенденції внутрі Націоналістичного Руху. Другою подією в житті ОУН була участь у організуванні незалежної української держави в Карпатській Україні. Після обкроення Чехо-Словаччини мюнхенським договором в жов­тні 1938 р., українцям в Карпатській Україні вдалося добитися від Праги здійснення авто­номії обіцяної їм Український націоналізм 4 страница ще в 1918 р. коли була створе­на чехословацька держава. ОУН негайно кину­ла в Карпатську Україну свої людські кадри для допомоги в організації політичного й куль­турного життя, яке вона зуміла опанувати сво­їми впливами й жертвенним ентузіязмом її членів. Переведені в лютому 1939 року вибори до Сейму Карпатської України дали приголомшуючу перемогу коаліційному спискові канди­датів, який підтримувала ОУН. Коли ж у березні 1939 р. Німеччина окупувала Чехію, а Словаччина проголосила незалежність під ні­мецьким протекторатом, і коли стало відомо, що Німеччина віддала Карпатську Україну Мадярщині, Сейм Карпатської України про­голосив 15 березня Карпатську Україну, як незалежну державу українського народу. Це проголошення незалежности Український націоналізм 4 страница відбулося вже під звуки гармат мадярської інвазії на молоду дер­жаву. Зорганізовані нашвидку руку при допо­мозі ОУН військові частини «Карпатська Січ»,

без відповіднього військового вишколу і без важкої зброї більше місяця ставили збройний спротив мадярському наступові, цим ще раз засвідчуючи перед світом і всупереч світовим потугам бажання українського народу жити самостійним національним життям. А для ОУН це була перша бойова проба сили націо­налістичних ідей і жертвенности вихованого нею молодого покоління.

Друга світова війна

Хоч напередодні другої світової війни ПУН плянував вислати голову проводу полк. А. Мельника й деяких інших членів проводу до невтральної Швайцарії, то Український націоналізм 4 страница все ж вибух війни застав їх у Німеччині, де вони й лишилися на весь час війни. Факт перебування Проводу Ук­раїнських Націоналістів в Німеччині не був відзеркаленням якихось його надій на німець­ку допомогу для України. Ще в 1937 р. пи­сав націоналістичний часопис «Самостійна Думка»:

«В нашій боротьбі не маємо інших прияте­лів, крім нас самих. Навіть Німеччина не збу­дує нам України. Гітлерові не лежить на сер­ці доля української нації».

Раніше ми цитували вже критичне ставлен­ня Українського Націоналістичного Руху до італійського фашизму й німецького нацизму. Позиції ОУН на початку війни були цілком виразні: ОУН бореться за Український націоналізм 4 страница самостійну україн­ську державу, яка має включати всі землі за-

селені українським народом, і в цій боротьбі не приймає ніякого компромісу. Або, як ствер­джували подані ще в 1934 р. закордонним уря­дам тези, «українські націоналісти відкидають виключні, монопольні впливи в майбутній Ук­раїнській Державі якоїсь чужинної потуги. Іс­торичний бо досвід і недавнє минуле вчать, що такі зв'язки і впливи провадять до поневолен­ня України ».

Цю суверенність позицій засвідчив Провід ОУН вже напередодні німецького нападу на Польщу, відкинувши пропозицію німецького уряду дати наказ до збройного виступу кадрів ОУН на західніх українських землях проти поляків. Цю саму позицію він зберіг і за Український націоналізм 4 страница весь час війни, відмовившись у будь який спосіб співпрацювати з Німеччиною без попередньо­го офіційного визнання німецьким урядом самостійности України і згоди на встановлення суверенної української влади на звільненій від московських комуністів українській території.

Позиції Проводу Українських Націоналістів до питання німецько-українських відносин ілюструють хоч би такі умови поставлені ні­мецькому урядові полк. Мельником, який ви­ступав від імені всіх українських політичних груп, в жовтні 1944 р.:

«Як передумову включення українців у ак­тивну боротьбу проти СССР, німецький уряд мусить видати деклярацію, в якій він: 1. приз­нає природне право українського народу на власне життя в самостійній українській дер­жаві Український націоналізм 4 страница в українських етнографічних межах; 2.

заявляє готовість піддержати визвольні зма­гання українського народу всіми засобами, зо­сібна мілітарно, сприяючи створенню україн­ської національної армії під одноцілим україн­ським командуванням; 3. проголошує територіяльну незаінтересованість до українських зе­мель і готовість пошанувати суверенітет укра­їнської влади на українських землях; зобов'я­зується з хвилею заключення миру стягнути німецькі війська з українських земель».

Коли ж німці не прийняли тих передумов, полк. Мельник відмовився від будь яких даль­ших переговорів з німцями. Водночас, на про­тязі цілої війни, Провід ОУН намагався трима­ти контакт з західнім світом через невтральні чужинецькі амбасади в Берліні Український націоналізм 4 страница, через Еспанію, а особливо через свого представника у Фінляндії, яка тому представникові давала незвичайно велику допомогу для контактів з західніми країнами. Треба тут відзначити, що неменш самостійно ставилася до німецької по­літики та націоналістична група, яка в 1940 р. відкололася від ОУН і оформилася в окрему організацію під назвою Організація Українсь­ких Націоналістів-Самостійників Державників, очолену С. Бандєрою. Після зайняття німцями Львова у червні 1941 р. вона проголосила свій власний український уряд. Хоч цей уряд, з тактичних мотивів і деклярував союз з Німеч­чиною, то все ж німці його негайно зліквіду­вали, підтверджуючи скептицизм полк. А. Мельника й Проводу Українських Націоналіс Український націоналізм 4 страница­тів щодо німецьких плянів щодо України. Бу­дучи свідомим цих плянів, Провід ОУН, негай­но післь вибуху німецько-совєтської війни у

1941 р. видав доручення своїм організацій­ним кадрам нелегально пробиратися на зай­няті німцями українські землі й організувати там національне політичне та культурне жит­тя, а водночас приготовляти організаційні ка­дри до спротиву німецькій колонізаційній по­літиці в Україні.

Похід націоналістичних кадрів з західніх ук­раїнських земель, де ті кадри існували перед війною й збереглися під час короткої москов­ської окупації від вересня 1939 р. до червня 1941 р. на окуповані німцями центральні й схі­дні землі України, які від 1921 р. перебували під московською Український націоналізм 4 страница большевицькою окупацією, з метою організувати там, наперекір німцям, ук­раїнське політичне життя і підготовляти там базу для боротьби за національне визволення, був яскравим висловом національно-державни­цьких плянів проводу ОУН й безмежної ідейности її членів. Політичні національні аспіра­ції ОУН йшли в різкий конфлікт так з німе­цькими, як і московськими плянами щодо Ук­раїни, і тому ОУН мусіла бути приготована до боротьби на два фронти — проти нових ні­мецьких окупантів, як і проти залишеної по­переднім окупантом, Москвою, большевицької «п'ятої колони». Конфлікт був неминучий і він прийняв форму затяжної і кривавої підпільної боротьби як тільки Український націоналізм 4 страница і одні і другі вороги укра­їнського народу зміцнили свої позиції в Україні. У випадку німців це сталося там, де пересунення воєнного фронту далі на схід створило умови для встановлення цивільної німецької влади разом з поліційною системою німецького Ґештапо й СБ (Служби Безпеки).

У випадку ж большевиків це сталося тоді, ко­ли німецька безпощадна політика винищуван­ня советських військових полонених приму­сила втікачів з таборів полонених і військових дезертирів не-українського національного по­ходження шукати рятунку в організованих большевицькими комісарами партизанських відділах. Цікаво відмітити, що багато большевицьких аґентів пішли працювати до німець­кої окупаційної поліції, допомагаючи їй вило­влювати Український націоналізм 4 страница й винищувати підпільників ОУН і взагалі свідомих і активних українських па­тріотів.

У цій боротьбі українські націоналісти мо­гли розраховувати тільки на допомогу україн­ського населення, яке таку допомогу давало у всяких формах. Доказом успіху націоналістич­ної акції серед населення є те, що на протязі кількох місяців війни українські націоналісти зуміли опанувати громадське й культурне жит­тя по цілій зайнятій німцями території Ук­раїни і створити досить широко розгалужену мережу підпільних клітин ОУН від Переми­шля на далекому заході аж до Криму на пів­дні й Харкова на сході. Це треба пояснювати, з одного боку, активністю й відданістю в ор­ганізаційній Український націоналізм 4 страница праці самих членів ОУН, а з дру­гого, популярністю ідей українського націона­лізму, які знайшли пригожий грунт в, так би сказати, природному націоналізмі українсь­ких народніх мас, якого не винищив ані ста­лінський поліційний терор ані московська ко­муністична пропаганда. Ілюстрацією цієї ідей­ної співзвучносте між членами націоналістич­ного підпілля й населення була організована ОУН в листопаді 1941 р. національна маніфес­тація над могилою вояків армії Української Народньої Республіки в містечку Базар, на яку, всупереч забороні німецької окупаційної влади, прибули десятки тисяч людей.


documentaweevmn.html
documentawefcwv.html
documentawefkhd.html
documentawefrrl.html
documentawefzbt.html
Документ Український націоналізм 4 страница